Obavijest vinogradarima

U vinogradima je utvrđena prisutnost ličinki trećeg  stadija (L3) američkog cvrčka i vrijeme je za njegovo tretiranje sukladno Naredbi za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18  i 63/ 19). Nakon 2-3 tjedan tretiranje treba ponoviti.

Za tu namjenu u Hrvatskoj su registrirani slijedeći pripravci:  kontaktno djelovanje (Sumialfa 5 FL, Decis 2,5 EC, Cytrin Max, Krisant EC, Abanto, Mavrik FLO, Flipper, Pirecris ili Cypgold, Pyregard,  Direkt green, Asset five; sistemično djelovanje (Sivanto prime).

U ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti pripravci: Abanto, Krisant EC, Pyregard, Asset five, Direkt Green

Napomena: Provjeriti mogućnost miješanja preparata sa ostalim sredstvima za zaštitu vinograda. Sa bakrenim preparatima navedeni insekticidi NISU kompatibilni.

Od 2018. godine područje općine Rovinj (Rovinj i Rovinjsko Selo) uvršteno je u demarkirano područje (Slika 1)  koje spada u obvezu provođenja preventivnih mjera zaštite od američkog cvrčka (Scaphoideus titanus) (Slika 2) (prenosioca karantenske fitoplazmatske bolesti Flavescebce doree, uzročnika zlatne žutice vinove loze (Slika 3)), prema Naredbi br. 48/18 i 63/ 19 koju je propisalo Ministarstvo poljoprivrede.

Do sada nije potvrđena ova bolest na području općine Rovinj, međutim potvrđena je vrsta fitoplazme Bois noir, uzočnika bolesti crnog drva koju prenosi cvrčak Hyalesthes obsoletus (Slika 4) koja uzrokuje iste simptome. Osim ove dvije vrste cvrčaka koje prenose fitoplazmatske bolesti, na području općine Rovinj zabilježena je prisutnost zelenog lozinog cvrčka (Empoasca vitis)  (Slika 5) koji kod velike brojnosti uzrokuje direktne štete na vinovoj lozi sisajući na naličju listova(Slika 6). Za sada ne uzrokuje značajnije štete.

Prema Naredbi NN 48/18 i 63/ 19  obvezna su 2 tretiranja i treće ako se na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka.

Posjednici vinograda u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade krajem lipnja, pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje (žarište) širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

Temeljem navedenog mole se svi vinogradari da u narednim danima izvrše prvo preventivno tretiranje protiv američkog cvrčka kako bi se smanjila mogućnost prenošenja ove opasne bolesti i smanjile štete koje mogu smanjiti produktivni potencijal vinove loze.

Nakon 2-3 tjedna potrebno je isto ponoviti!!!

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Za Udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić


Fotogalerija