OBAVIJEST MASLINARIMA

Obavještavaju se članovi da je maslina trenutno u fenofazi cvatnje do kraj cvatnje. U narednom periodu očekuje se let 2. generacije maslinovog moljca (Prays oleae ) (slika 1) koja radi štetu na plodu i uzrokuje otpadanje plodova krajem kolovoza/početkom rujna. Optimalno je obaviti zaštitu maslina kada je plod veličine oko 5 mm (slika 2).

Moguće je koristiti pripravke na osnovi spinetorama ili Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ili deltametrina ovisno o tipu proizvodnje.

Napomena:

Ne tretirati po direktnim sunčevim svijetlom i pri visokim temperaturama, naročito ekološka sredstva i preparate na bazi deltametina koja su termo i foto labilna. Najbolje kasno navečer!

Ako postoji mogućnost miješanja koju navodi proizvođač sredstava mogu se dodati folijarno i hranjiva (bor i ostali makro i mikroelementi) te biostimulatori.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja!