OBAVIJEST MASLINARIMA – maslinina muha

Trenutni vremenski uvijeti pogoduju razvoju maslinine muhe i napadu plodova, naročito sorata krupnijeg ploda. Djelovanje preparata od prethodne zaštite više ne pokriva zaštitu maslina. Temeljem navedenog potrebno je izvršiti zaštitu.
U tu svrhu mogu se koristiti: deltametrin- DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS, DEMETRINA 25 EC, fosmet- IMIDAN 50 WG. U ekološkoj proizvodnji se mogu koristiti za maslininu muhu: Success bait i Eco trap.
NAPOMENA:
Tretiranja se preporuča obaviti predvečer kada nema jakog sunčevog svjetla te nisu visoke temperature jer su to čimbenici smanjenog djelovanja preparata.
Preparate koristiti prema uputama proizvođača!
Obavezno voditi evidenciju o primjeni sredstva za zaštitu bilja!

U Rovinju, 03.08.2020.
Za udrugu Agrorovinj:
Dr.sc. Ivana Dminić Rojnić


Slika 1. Razvoj maslinine muhe: A- ženka polaže jaja; B- mjesto polaganja jaja; C- izlazna rupa koju napravi ličinka po završetku razvoja; D- šteta u plodu nakon ishrane ličinke

Slika 2. Ulov maslinine muhe na žutoj ploči.